Hyvinvointipolun toimijaverkoston nykytila ja toimintamallit – Case: Neurologisia häiriöitä omaavien lasten ja nuorten perheet

 

Lehtiö, Taina

VA-TEO-2013-0005-R1-Lehtio.pdf (4.0 MB)
Tämä raportti on Variantti Oy:n laatima loppuraportti toimeksiannosta, joka toteutettiin vuonna 2012 Laurea-ammattikorkeakoulun tilaamana. Toimeksianto on osaprojekti, jonka nimi on ”Länsi-Uudenmaan NV-hyvinvointipolun häiriöanalyysi”. Se liittyy osaksi Pumppu-osahankkeen NV-osiota. Pumppu-hanke on EAKR-rahoitteinen (v. 2011 – 2014) teemahanke, jota rahoittavat Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö. Hankkeen toteuttajina ovat Hämeenlinnan kaupunki, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom, Laurea-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto. Hanketta koordinoi Innopark Programmes Oy.

Tässä osaprojektissa tutkittiin neurologisia häiriöitä omaavien lasten ja nuorten perheiden hyvinvointipolun toteutumista sekä polun toimijaorganisaatioiden että länsiuusimaalaisten perheiden näkökulmista. Tutkimukseen osallistui sekä perheiden että organisaatioiden edustajia läpi koko projektin. Tarkoituksena oli kartoittaa toiminnan nykytila ja löytää merkittävimmät kehityskohteet. Lisäksi tavoitteena oli luoda perheiden ja organisaatioiden edustajien kanssa yhteistyössä kehitysehdotuksia hyvinvointipolun saumattomuuden parantamiseksi.

Osaprojektin kohderyhmänä ovat perheet, joiden lapsella tai nuorella on autismin kirjoon, tarkkaavaisuuden vaikeuksiin (ADHD/ADD), touretten oireyhtymään, pakko-oireisiin häiriöihin (OCD), kielellisiin erityisvaikeuksiin ja/tai oppimisvaikeuksiin liittyviä erityispiirteitä.

Tämä raportti on Variantti Oy:n kustanne, joka ei kuulu osaksi Laurea-ammattikorkeakoulun raportointia.

     Tekijä
     Tunnistetiedot

Seuraava >