Etusivu
Ilmaiset julkaisut
Päätaso (24)
Asiantuntijapalveluyritysten brändinrakennus ja arvo asiakkaalle (JU)
(Kastarinen, Anne)
Asiantuntijapalveluiden markkinoinnin tutkimus erityisesti business-to-business (B2B) –sektorilla oli pitkään kuluttajiin kohdistuvan tuotemarkkinoinnin varjossa. Asiantuntijayritykset eivät itsekään ole olleet...
Hyvinvointipolun toimijaverkoston nykytila ja toimintamallit – Case: Neurologisia häiriöitä omaavien lasten ja nuorten perheet
(Lehtiö, Taina)
Tämä raportti on Variantti Oy:n laatima loppuraportti toimeksiannosta, joka toteutettiin vuonna 2012 Laurea-ammattikorkeakoulun tilaamana. Toimeksianto on osaprojekti, jonka nimi on ”Länsi-Uudenmaan NV-hyvinvointipolun häiriöanalyysi”...
Jatkuvan muutoksen paradoksi sosiaalisessa systeemissä
(Lehtiö, Taina; Keränen, Tapio)
Jatkuva muutos organisaatioiden pysyvänä olotilana sisältää ristiriitaisuuden. Tehokkaasti toimivalla organisaatiolla on tehokkaasti toimivat ja kovassa kilpailussa hioutuneet rutiinit organisaation perustehtävän...
Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus organisaatioiden muutosten hallinnan apuna (JU)
(Viukari, Leena)
Tässä artikkelissa tarkastellaan laadullista tukimusta yhtenä organisaation tapana toimia jatkuvassa muutoksessa. Sosiaalisen elämän kompleksisuus on tutkimuksen pysyvä ongelma eikä sitä voida tavoittaa...
Muutosvastarinta - Mitä se on?
(Lehtiö, Taina; Keränen, Tapio)
Sanan” muutosvastarinta” käyttö on muodostunut hokemaksi jokapäiväisessä kielenkäytössä. Organisaatioiden johtoporras kuittaa muutosvastarintaan viittaamalla todelliset syyt, jotka ovat organisaatioiden...
Organisaation luonne muutoksen yhtenä hidastajana
(Lehtiö, Taina; Keränen, Tapio)
Sosiaalisen systeemin ominaisuudet ovat verraten pysyvää laatua. Organisaation muutoksen hitauteen vaikuttavat taustalla hitaasti muuttuvat organisaation rakenteet, joista eniten käsitellään kirjallisuudessa organisaatiokulttuurin...
Organisaation syvärakenteet: kulttuuri, identiteetti ja luonne, mitä ne ovat? Osa 1: Kulttuurin käsite organisaatiotutkimuksessa (JU)
(Keränen, Tapio)
Kulttuurin käsite on syvälle juurtunut jokapäiväiseen kielenkäyttöön kun tarkoitetaan jonkun organisaation, yhteisön tai koko yhteiskunnan olemusta ja pysyväislaatuisia ominaisuuksia. Puhutaan turvallisuuskulttuurista,...
Organisoitumisen historiaa muinaisorganisaatioista Y-sukupolven aikaan
(Lehtiö, Taina; Keränen, Tapio)
Organisaatiorakenteita on pyritty luokittamaan eri tavoin niin kauan, kun organisaatioita on tieteen puolella tutkittu. Työorganisaation rakennetta voidaan tarkastella esim. hallinnon, valtasuhteiden, talousraportoinnin rajausten ja toiminnan...
Perusopetusjärjestelmä rakenteiden ja sosiaalisen systeemin näkökulmista - Osa 2 Opettajuuden ja toiminnan muutokset opetusorganisaatiossa
(Lehtiö, Taina; Keränen; Tapio)
Tämä artikkeli on perusopetusjärjestelmää ja opetusorganisaatioita käsittelevän kahden artikkelin sarjan toinen osa.  Artikkeli käsittelee suomalaista perusopetusta toiminnan ja opetusorganisaatioiden...
Perusopetusjärjestelmä rakenteiden ja sosiaalisen systeemin näkökulmista: Osa 1 Perusopetuksen hallinnon rakennemuutokset ja niiden rooli nykypäivässä
(Lehtiö, Taina; Keränen, Tapio)
Tämä on perusopetusjärjestelmää ja opetusorganisaatioita käsittelevän kahden artikkelin sarjan ensimmäinen osa, joka tarkastelee koko perusopetusjärjestelmän perustehtävää ja rakenteita...
Satunnaisen oppimisen tunnistaminen ja hiljaisen tiedon hyödyntäminen organisaatiossa (JU)
(Kurtti, Juha)
Suomi sijoittuu tilastokeskuksen teknologiabarometrin mukaan korkealle tietoyhteiskuntien globaalissa vertailussa. Osaamisen haasteet liittyvät kuitenkin uuteen murrosvaiheeseen, jossa siirrytään tietoyhteiskunnasta tietämysyhteiskuntaan...
Sosiaalisen maailman kerrostuneisuus ihmisen aivotoiminnasta organisaatiorakenteisiin
(Lehtiö, Taina; Keränen, Tapio)
Organisaatiotutkimuksessa teorian kehittäminen perustuu hyvin yksinkertaistettuihin käsityksiin ihmisistä kuten ”homo economicus” omaa hyötyään rationaalisesti tavoittelevana oliona. Nykyaikainen aivotutkimus...
Sosiaalisen systeemin häiriöt organisaatioiden toiminnan näkökulmasta
(Lehtiö, Taina; Keränen, Tapio)
Organisaatioita voidaan tarkastella sosiaalisena systeeminä, joka koostuu tavoitteisiin pyrkivistä omaa toimintaansa arvioivista ihmisistä, joilla on menneisyys ja jotka luovat tulevaisuutta. Sosiaalisen systeemin käyttäytymistä...
Strategiatyökalut – Aseita yrityksen sisäisessä organisaatiopolitiikassa (JU)
(Olava, Juha)
Tämä artikkeli perustuu lektioon, joka on esitetty 25.3.2012 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa järjestetyssä väitöstilaisuudessa. Väitöskirja Strategiatyökalujen organisaatiopoliittinen käyttö...
Talousmedia työvälineenä (JU): Seurantatutkimus (2009/2012) talousmedian ydinkohderyhmän suhtautumisesta talousjournalismin tasoon ja medioiden rooliin taloustiedon lähteenä
(Hurmeranta, Markku)
Talouslehdet ovat joutuneet mediamurroksen myrskyn silmään ensimmäisten joukossa. Tämä selittyy sillä, että verkko soveltuu reaaliaikaisena erityisen hyvin talousinformaation välittämiseen.  Ja...
Teknologian kehitys työelämän muutoksen ajurina: Osa 1 Teknologian voittokulku teollisuudessa esiteollisesta ajasta maailmansotien jälkeiseen aikaan
(Lehtiö, Taina)
Tämä artikkeli on ensimmäinen osa artikkelisarjaa, joka tarkastelee teknologian kehityksen vaikutusta teollisuusorganisaatioiden muutokseen. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan kehitystä erityisesti historiallisesta...
Teknologian kehitys työelämän muutoksen ajurina: Osa 2 Suomalaisen teollisuuden haasteet automaatio- ja tietoteknologian aikakaudella
(Lehtiö, Taina)
Tämä artikkeli on toinen ja viimeinen osa artikkelisarjaa, joka tarkastelee teknologian kehityksen vaikutusta teollisuusorganisaatioiden muutokseen. Artikkelin aluksi tarkastellaan teollisuusautomaation ja ICT:n vaikutuksia suomalaisten...
Ulkoistamisen kautta syntyvä yritysorganisaatioiden yhteistoiminta: Yhteistoiminnan osa-alueiden ja ilmiöiden monitasoinen jäsentäminen
(Lehtiö, Taina)
Tämä raportti on Taina Lehtiön lisensiaatintutkimus, joka on julkaistu Turun yliopiston Yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa marraskuussa 2015. Työn ohjaajina ovat toimineet taloussosiologian professori Pekka Räsänen...
Verkostoitunut liiketoiminta taloussosiologian näkökulmasta: Osa 1 Länsimaisen liiketoiminnan kriittinen tarkastelu
(Lehtiö, Taina)
Tämä artikkeli on ensimmäinen osa artikkelisarjaa, joka tarkastelee länsimaisen liiketoiminnan verkostoitumiskehitystä kriittisestä taloussosiologisesta näkökulmasta. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan...
Verkostoitunut liiketoiminta taloussosiologian näkökulmasta: Osa 2 Yritysten verkostoitumiskehitys ulkoistamalla
(Lehtiö, Taina)
Tämä artikkeli on toinen osa artikkelisarjaa, joka tarkastelee länsimaisen liiketoiminnan verkostoitumiskehitystä kriittisestä taloussosiologisesta näkökulmasta. Toisessa osassa tarkastellaan erityisesti ulkoistamista,...
Verkostoitunut liiketoiminta taloussosiologian näkökulmasta: Osa 3 Teollisuuden kunnossapidon ulkoistamisen mahdottomat odotukset
(Lehtiö, Taina)
Tämä artikkeli on kolmas ja viimeinen osa artikkelisarjaa, joka tarkastelee länsimaisen liiketoiminnan verkostoitumiskehitystä kriittisestä taloussosiologisesta näkökulmasta. Kolmannessa osassa tarkastellaan...
Viestintä ja vuorovaikutus sosiaalisen systeemin suorituskyvyn mahdollistajana
(Lehtiö, Taina; Keränen, Tapio)
Mekanistinen eli tayloristinen käsitys ihmisistä elää vahvana monien johtajien mielissä. Tayloristinen malli sivuuttaa viestinnän merkityksen organisaatioissa. Kuitenkin organisaation perusta on tavoitteellisessa...
Vuorovaikutus - Yritysten käyttämätön keino kannattavuuden parantamisessa
(Lehtiö, Taina; Keränen, Tapio)
Yritykset keskittyvät seuraamaan lähinnä hintakilpailukykyä. Silloin tarkastellaan markkinatilannetta kustannustehokkuuden näkökulmasta. Suuryritykset pyrkivät nykyään hintakilpailukyvyn parantamiseen...
Yleistyksiä liiketoiminnan ilmiöistä
(Lehtiö, Taina; Keränen, Tapio)
Tämä artikkeli aloitti 25.1.2011 Variantin kuukausittain julkaistavan blogiartikkelien sarjan. Artikkelissa tarkastellaan liiketoimintaan, johtamiseen, organisaatioiden toimintaan ja ihmisten sosiaaliseen toimintaan liittyvien aiheiden...